Dievu cilvēciskās kaislības/ Gods humane passion

(For English version please scroll down the page)

Pulkstenis rādija 2.05 naktī, kad aizvēru pēdējo grāmatas lapaspusi. Dievi bija izplosījušies, vētra norimusi un vismaz uz brīdi – iestājies miers. Tikai ne manā prāta, jo Amerikāņu dievi tajā bija sacēluši vēl lielākas nekārtības, nekā grāmatā.

Ja rokās nonāk darbs, kas kļuvis teju par desmitgades meteorītu (pirmo reizi izdots ASV 2001. gadā), tad pret grāmatu gribot negribot rodas tāda kā pietāte. Jo šis nav parasts stāsts, bet gan veltījums mitoloģijas pasaulei, kas iesniedzas gadsimtiem senā vēsturē.

Meistarīgi spēlējoties ar mums zināmajiem priekšstatiem par dažādu tautu mitoloģijas varoņiem, Nīls Geimens mums burtiski iedod ar āmuru pa pieri – tie viss nemīt leģendās, bet ir reāli (nu gandrīz) cilvēki.

Kā savā dziesmā dzied Joan Osbourne:
“What if God was one of us?
Just a slob like one of us
Just a stranger on the bus”

Amerikāņu dievos tiešām atklājas visās pārdabisko būtņu cilvēciskajās vājībās – tiekšanās pēc varas, lai ko tas maksātu, nenovīdība, skaudība, viltīgums, slinkums, aptaukošanās (ar ko kā izrādās mocās Lieldienas!) un pat alkoholisms. Viņi (dievi) ir tikpat ievainojami, nepārliecināti, apjukuši un nobijušies kā ikviena cilvēciska būtne. Interesanti, ka paši cilvēki arī noveduši dievus līdz šadam cilvēcisko vājību līmenim – dievi kļūst aizvien vājāki, līdzko tos vairs neviens neatceras un nepielūdz. Gluži kā dzīvē vīlies cilvēks, viņi krīt aizvien dziļākā depresijā un … palaižas. Sajūk prātā, nodzeras, kaujas, apvainojas uz visu pasauli. Un tieši tas pievelk stāstā, kuru lasot, rodas sajūta, ka tā ir nevis izdomāta fikcija, bet gan patiess stāsts, kas brīžiem pārtop sapnī.

Iešana dziļāk dažādos apziņas līmeņos laikam ir tas, kas šajā darbā man izraisa līdzību ar vienu manām mīļākajām filmām –  režisora Kristofera Nolana Pirmsākumu (Inception). Grāmatas galveņā varoņa Ēnas sagrozītā realitātes uztvere, līdzīgi kā Pirmsākumā, nemitīgi liek uzdot jautājumu – vai viņš tiešām to piedzīvo, vai visus sireālos notikumus uzbur viņa prāts, kuru ietekmē meistarīga un neredzama roka. Un kā viņš spēj visu pārdabisko uztver ar bērna cienīgu neizbrīnu par lietām, kur ikviens pieaugušais sajuktu prātā no redzētā pretrunām vien. Beigās atstājot lasītāja prātā viesuli – un vai beigas ir īstas vai tās uzbūris Ēnas prāts?

Amerikāņu dievi ir spēcīgs darbs, kas nevar atstāt vienaldzīgu. Nīls Geimans ar šo grāmatu ir ielicis spēcīgu pamatakmeni fantastikas skeptiķu dvēselēs un neviens, ticiet man, neviens, izlasot šo darbu nespēs nedomāt par to vizmaz vēl vairākas dienas pēc grāmatas nolikšanas plauktā. Tāpat kā paša Geimana iedvesmas darbi, kuri atstājuši paliekošu iespaidu jau bērnībā – Gredzenu pavēlnieks, Nārnijas hronikas un Alise Brīnumzemē, arī viņa paša radītais, nebaidīšos teikt, episkais stāsts, atstās neidzēšamu literatūras pasaulē.

Izdevējs: Zvaigzne ABC

Gods humane passion

It is already 2.05 AM in the morning when I closed the last page of the book. Gods were blustering and storm was calming down and for the moment it was pieceful and quite. American Gods had raised bigger mess in my mind than in the book.

The book becomes very special when in your hands appears the piece that has become a decade’s meteorite (first time published in 2001, USA). It is not an ordinary story but devoted to mythological world that reaches into centuries old history.

Neil Gaiman is masterly playing with so well-known conceptions  of different folk mythology heros that it literally hits us like a hammer on the head. These are real people (almost) and do not live in legends.

Like Joan Osbourne is singing in her song:

“What if God was one of us?
Just a slob like one of us
Just a stranger on the bus”

Supernatural human weaknesses  reveal in American Gods – reaching by power no matter what it costs; malevolence, jealousy, shifty, laziness, obesity (as appears in Easter it is an issue!) and even alcoholism. They (Gods) are as, unsure, distracted and scared as every human being. It is interesting that people have brought Gods into such human weaknesses. Gods become much weaker if no one remembers and adores them. As a man that becomes disappointed with life he falls in deeper and deeper depression and gives up. Gets mad, drinks down, fights, gets upset to the whole world. And that is the feeling that’s draws into story you read. Feels like it isn’t a fiction, but true story that turns into a dream time by time.

Going deeper into different levels of consciousness that is what makes it similar  to one of my favorite movies produced by Christopher Nolan –  Inception. The main heroe’s distorted perception of reality in the book Shadow like in the movie Inception makes us ask the question all the time – did he experience all that or has his mind made those syrrealic events influenced by masterly and invisible hand. And how can he perceive all supernatural things with childish wonder while adults would have got mad from all those contradictions. At the end leaving storm in readers mind –is it a real ending or just a creation of Shadow’s mind.

American Gods is a powerful piece that does not leave us indifferent. Neil Gaiman has put a strong footstone in the souls of fantastic skeptics and everyone, believe me,  everyone reading through this piece will think of it at least some days more after putting the book in the shelf.  Like Gaimans inspirational pieces that have left remaining impressions in childhood – The Lord of the Rings, The Chronicles of Narnia and Alice’s Adventures in Wonderland , also the epical story created by himself, will leave indelible world of the literature.

Publisher: Zvaigzne ABC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *