Noticot pārdabiskajam

alegria_130411

(For English version please scroll down the page)

Aizmirstiet uz divarpus stundām par ikdienu – pavasari, kas kavējas, politiskajām negācijām,  dusmām, rūpēm, karjeras plāniem, mācībām. Atveriet acis un nokļūstiet  brīnumainajā Alegría pasaulē. Atmodiniet tās maņas, kas liek noticēt neticamajam – cilvēki spēj lidot, mest salto neiedomajamā augstumā, izlocīt ķermeni tā, it kā tam nebūtu mugurkaula, mest izaicinājumu gravitācijas spēkam un smīdināt tā, ka pat vislielākā īgņas lūpu kaktiņi savelkas smaidā. Nokļūstiet pasaulslavenā cirka Cirque du Soleil meistarības paraugdemonstrējumā, lai saprastu, cik vitāli nepieciešama ir enerģijas piesātināta dzīvesprieka deva.

Rosība Arēnā Rīga sākas jau rīta agrumā. Skatuves konstrukcijas tiek nostiprinātas, pārbaudīts akrobātikas trikiem nepieciešamais tehniskais nodrošinājums. No virtuves, kas ikdienu paēdina vairāk nekā 100 cilvēku, smaržo pēc kafijas un tikko ceptām smalkmaizītēm. Starp nopietnajiem apsardzes vīriem aizspurdz meitenes, kas pēc auguma parametriem vairāk līdzinās nimfām, ne cilvēkiem. Aizskatuves treniņu telpā jau no paša rīta var just sviedru aromātu – kāds izmanto trenažierus, kāds iesilda muskuļus uz īpaša matrača. Bet kāds cits, pārvilcis džempera kapuci pār acīm, aizsnaudies uz dīvāna. Taču nesinhronizētā darbība ir tikai šķietamība, jo patiesībā viss rit pēc rūpīgi saplānota laika plāna. Uz skatuves savu priekšnesumu izmēģina vingrotājas, saliecoties neparastās skulptūru formās. Tikmēr spēka vingrotāji veic rūpīgus stiepšanās vingrinājumus, lai sagatavotu ķermeni neaptveramajai slodzei, kas būs jāiztur vakarā. Kostīmu darbnīcā šuvējas labo tērpus un krāso apavus, kas pēc katras uzstāšanās jaatjauno. Veļas mazgātuvē dūc veļasmašīnas – tās ceļo līdzi un darbojas gandrīz nepārtraukti.

Veco putnu maskas

“Mēs esam viena liela ģimene, tikai atšķiramies ar to, ka satiekamies, ieturam maltīti, trenējamies, saņemam vēstules, mazgājam veļu nevis mājās, bet arēnā. Un katru nedēļu – citā pilsētā vai pat valstī,” stāsta trupas dalībnieks no Kanādas. Bet vai tiešām tas nav neizturami grūti – mēnešiem būt tūkstošiem kilometru no mājām, neredzēt mīļos? “Tas ir darbs, ko mīlu. Te ir mana vieta,” – šādu atbildi var dzirdēt teju no katra. Nav pārsteidzoši, ka diendienā esot kopā, trupā izveidojas pāri. Tas ir likumsakarīgi, jo visu laiku esot ceļā, no attāluma attiecības uzturēt tik ilgi ir teju neiespējami. Ne katram pa spēkam izturēt šādu režīmu, jo pat esot brīvdienās, nepārtraukti jatrenējas, lai nezaudētu fizisko formu. Bet tāpēc jau Cirque du Soleil atlasi iztur tikai stiprākie un, ja tavs darbs ir uzstāties pasaulē labākajā cirkā, daudzas lietas vienkārši kļūst sekundāras.

Pēcpusdienā iestājas klusums pirms vētras. Mēģinājumi beigušies, visi ieturējuši spēcinošu maltīti un sākas svarīgākie sagatavošānas darbi pirms pirmizrādes. Mākslinieku acīs var redzēt satraukuma dzirkstelīti – uzstāšanās jaunā vietā vienmēr ir izaicinājums. Kāda būs publikas reakacija? Vai skatītāji neskoposies ar aplausiem (kas māksliniekiem ir lielākā atzinība), vai nekas nenoies greizi? Ne visur ir drošības tīkls, ir priekšnesumi, kur jāpaļaujas tikai uz sava ķermeņa sagatavotību un līdzsvara sajūtu. Šis ir arī brīdis, kad tiek uzklāts grims (kas trupas jauniņajiem var aizņemt līdz pat divām stundām!), uzvilkti kostīmi un sākas iejušānās tēlā – Vecajos putnos, Baltajā dziedātājā, nimfās… Šajos raksturos tiek iemiesota cilvēka sadrumstalotā dvēsele, sākot no sīkumainības, iedomības, līdz pat vislabākajam, kas mīt mūsos – izpalīdzībai, humora izjūtai un protams, mīlestībai. Katrs tēls ar spārna vēziena vieglumu iekustina skatītājos kaut ko svarīgu, varbūt sen aizmirstu, aizkustinošu. Un tam tā īsti nav iespējams pretoties, tikai ļauties prieka un laimes sajūtai. Teju iekliegties, kad liekas – tulīt, tulīt lidojošais akrobāts kritīs, ugums pavēlnieku apsvilinās liesmas, roku balansētāja ķermenis neizturēs pats savu svaru…

alegria_130411

alegria_130411

Bet tad izrāde biedzas, publika izklīst un aizskatuvē jūs uzskrienat klaunam… kurš dzer kafiju. Ļaunajam Flēram, kurš pazaudējis savu vēderu, šūpo galvu pa austiņām skanošās mūzikas ritmā. Akrobātam, kas lotosa pozā nosēdies uz kādas kastes, iegrimis grāmatā.

Tie ir tie paši cilvēki. Tādi kā mēs. Bet iznākot starmešu gaismā, viņi pārtop par ko mazliet pārdabisku. Bezbailīgu, skaistu un abrīnojamu veselumu, kuram sirdspuksti pukst vienā ritmā.

Izliekšanās

Vairāk info par Cirque du Soleil šovu Alegría: www.fbi.lv
Foto: Nora Krevņeva un fbi.lv

Believing in the supernatural

For two and a half hours forget about daily life – the spring that is late, political negativity, anger, trouble, career plans, studies. Open your eyes and get into the wonderful world of Alegría. Awaken the senses that make you believe in the unbelievable – humans can fly, somersault at an incredible height, bend the body as if it didn’t have a backbone, throw challenges to gravity’s force, and provoke such laughter that even the worst grumbler’s lip corners dimple in a smile. Get in the world famous Cirque du Soleil masterly demonstrations to realize how crucially indispensible is a dose of energy saturated joy.

Bustle in Arena Riga begins in the very early morning. The stage construction is being fixed, the technical support required for acrobatic tricks tested. From the kitchen, which every day feeds more than a hundred people, smells of coffee and freshly baked pastries. Among the serious-looking security men flutter girls, whose body parameters are more those of nymphs than human. In the backstage practice room sweat aroma can be smelled in the early morning – someone is using fitness equipment, someone is warming up the muscles on a special mattress. But someone else, sweater’s hood pulled over the eyes, has dozed off on the couch. But the un-synchronized activity is only an appearance because in truth, everything follows a carefully planned time schedule. On the stage, the performance is practiced by the acrobatic gymnasts bending in the forms of extraordinary sculptures. Meanwhile, artistic gymnasts perform thorough stretching exercises to prepare their body for the incomprehensible load that will have to be endured in the evening. In the costume workshop, the sewers fix the costumes and paint the footwear that has to be restored after each performance. In the laundry room, laundry machines whir – they travel along and are working almost uninterruptedly.

“We are one big family only we differ in that we meet, have a meal, practice, receive letters, do laundry not at home, but in arena. And every week – in a different city or even country,’ says a troupe member from Canada. But isn’t it unbearably hard – for months to be thousands of kilometers away from home, not to see your loved ones? “It is the work I love. This is my place,” – answers like that can be heard from almost everyone. Not surprising that being together day to day, couples form in the troupe. It is natural because by being on the move all the time, it is almost impossible to sustain a long-distance relationship for this long. Not everyone can endure such a regime because even on holidays, one has to practice non-stop not to lose their physique. But that’s why Cirque du Soleil selection is passed only by the strongest, and if your work is to perform in the world’s best circus many things simply become secondary.

In the afternoon, the calm before the storm sets in. The practice has ended, everyone has had a hearty meal, and the most important preparation work before opening night begins. In the artists’ eyes, excitement’s spark can be noticed – performing in a new place is always a challenge. What will the audience’s reaction be? Will the audience be unsparing with applause (which for the artists is the greatest appreciation), will anything go wrong? Not everywhere is there a safety net; there are performances where the artist has to count on only his body’s readiness and sense of balance. This is also the moment when the make-up is done (for the troupe’s rookies, it can take up to two hours!), costumes are put on, and turning into the part begins – the Nostaligic Old Birds, the White Singer, The Nymphs… In these characters, the fragmented human soul is reincarnated, starting from the meanness, arrogance to the very best that lives inside of us – helpfulness, sense of humour and, of course, love. Every character, with a lightness of a wing’s flap, moves something important in the viewers, maybe long forgotten, yet moving. And it is not really possible to resist it, only to surrender to the feeling of joy and happiness. Almost screaming when it seems – in a moment a flying acrobat will fall, the fire master will be singed by flames, the arm balancer’s body won’t endure their own weight…

When the show is over, the audience disperses and backstage you run into a clown… drinking a coffee. Into Fleur, who after losing its stomach, sways to the rhythm of the music coming from earphones. Into the acrobat sitting on a box in the lotus position immersed in a book. They are the same people. People like us. But coming into the dazzling lights, they transform into something a bit supernatural. Fearless, beautiful and an amazing harmony, whose heartbeats beat in one rhythm.

For more information on the Cirque du Soleil show Alegría: www.fbi.lv
Photos: Nora Krevneva

Comments 0

  1. Neesmu cirka piekritēja, bet Cirque du Soleil izrādes esmu skatījusies TV ar lielu interesi. Noskaņa un laba gaume – tas īsos vārdos.

    1. Post
      Author

      Izrāde noteikti jāredz dzīvajā – sajūtot visu emociju spektru. Un tāds prieks par Latvijas publiku vakar bija – aplausi no sirds, bravo saucieni. Ne miņas no grūti iekustināmā vēsuma 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *