Taizemes ceļojums: Chiang Mai province un ziloņu otrā dzīve/ Chiang Mai province and the second life of elephants

Lidojums uz Čiangmai no Bangkokas aizņem tikai stundu. Tālāk iesaku apmesties ārpus pilsētas, lai dotos iepazīt daudzveidīgo dabu, turklāt klimats šeit ir mazliet atsvaidzinošāks kā dienvidos. Uz visu dienu var noīrēt taksometru, iepriekš vienojoties par summu un nesteidzīgi pārvarēt tuvākus un tālākus ceļu serpentīnus, apskatot Taizemes ziemļrietumu vidieni.

The flight to Chiang Mai from Bangkok only takes an hour. Next, I suggest settling outside the city to explore the diverse nature, besides, the climate here is a little more refreshing than in the south. Agreeing on the amount beforehand, a taxi can be rented for the whole day and then leisurely pass through longer and shorter serpentine roads, exploring Thailand’s central northwest.

Iespaidīgais horizonts. Labākais skatpunkts paveras no Mon Cham virsotnes. Starp žilbinoši raibo ziedu dobēm gluži vai meditatīvi var vērties uz ielejām ar rīsu un zemeņu laukiem. Šajā dienā vērts apmeklēt arī Karalienes botānisko dārzu, kura smailē pavisam nesen atvērta Gaisa taka – izbūvētas laipas virs koku galotnēm, te paveras iespaidīgi skati uz zaļajām lapotnēm un tālumā esošajiem kalnu masīviem. Padoms – tā kā vienlaicīgi uz laipas var atrasties noteikts skaits cilvēku, rindā var nākties gaidīt līdz pat divām stundām. Taču pamatā apmeklētāju vidū ir vietējie, un slavenā taju viesmīlība izpaužas pieklājīgus ārvalstu ceļotājus ielaižot arī bez rindas, vienkārši vajag smaidīt un apjautāties par šādu iespēju.

The impressive skyline. The best view opens from the Mon Cham peak. Among the dazzling multicoloured flower beds, you can almost meditatively gaze at the valleys of rice and strawberry fields. On this day it’s worth visiting the Queen Sirikit Botanical Garden at the tip of which Canopy Walkway has just recently been opened – a footbridge built above the tree tops offers impressive views of the green foliage and distant mountain ranges. A tip – as only a certain number of people can be on the footbridge at the same time, the queue may take up to two hours. However, the visitors are mainly local, and the famous Thai hospitality expresses itself in letting polite foreign travelers jump the queue, you just need to smile and enquire about such a possibility.

IMG_5961

Svētdienas nakts pastaigas tirgus Čiangmai pilsētā. Atšķirībā no tradicionālajiem tirgiem, šai andelei īpaši gatavojas vietējie amatnieki un te iespējams samedīt patiešām kvalitatīvas un autentiskas lietas. Jāierodas ap astoņiem vakarā vai pat vēlāk, jo tad cilvēku straumes kļūst mazāk blīvas, turklāt tirgošanās ilgst līdz pat pusnaktij. Tveice, čalas un naksnīgās debesis ierauj vibrējošā atmosfērā uz vairākām stundām.

Sunday Walking Street Market in Chiang Mai City. Unlike in traditional markets, local craftsmen especially prepare for this bazaar, and it’s possible to hunt for really high quality and authentic items here. You should arrive around eight in the evening, or even later, because then the stream of people becomes less dense, besides, trading lasts until midnight. Swelter, chatter, and the nightly sky draws in the vibrating atmosphere for several hours.

image
Ziloņu dabas parks. Pieskarties ziloņiem, barot un mazgāt tos dabas rezervātā – šis sapnis ir piepildījies un nebaidoties teikšu, ka piedzīvoju vienu no tām dienām, kuru nekad mūžā neaizmirsīšu. Elephant Nature Park izmitināti milzeņi, kas atsvabināti no tūrisma izklaides važām un piespiedu darba. Rezervātā ik uz soļa sastopams emocionāls stāsts, kas liek aizrauties elpai apbrīnā uz šiem graciozajiem milzeņiem. Piemēram, kopš dzimšanas aklā ziloņu meitene Jokia – reiz nodarbināta tūristu izklaidei, tikai saimnieks nevarējis pieņemt, ka zilonis bieži ir dezorientēts un niknumā izduris dzīviniekam acis pavisam…. Ziloni izdevās izglābt un nogādāt rezervātā, kur to uzreiz adoptēja cita ziloņmeitene, kura tagad neatkāpjas ne soli un ir Jokias acu gaisma – abas var novērot pārvietojamies kopā un sirds silst, manot laimi neredzīgo acu atspulgā. Un te ir daudz tādu stāstu. Lai tos izprastu, Elephant Nature Park piedāvā piedalīties vienas vai vairāku dienu programmā, kur pieredzējuša gida pavadībā nelielās grupās var mācīties atbildīgu apiešanos ar ziloņiem. Mēs dienu pavadījām ar trīs ziloņiem, no kuriem vecākajai ir 60 gadi, bet jaunākajam – tikai 2. Sākumā pabarojām, apradām ar snuķu pieskārieniem rokām un draudzība tika nodibināta. Tad devāmies iespaidīgā pastaigā džungļos un dienas beigās sekoja ķirsis uz putukrējuma – kopīga pelde upē, kur lielie milži ņurko un ļaujas noberzt muguras ar tādu bērna prieku, ka viss iegūst vēl neticamāku sajūtu. Elephant Nature Park apmeklējums ir brīnišķīgs piedzīvojums, kas liek domāt par atbildīgu ceļošanu un iespēju piedalīties šo unikālo radību saglabāšanas programmā, jo kā zināms, ziloņu populācija Taizemē līdz ar mežu samazināšanos sarūk, par spīti dažādiem aizsardzības pasākumiem. Āzijas ziloņi ir augumā mazāki nekā sugas brāļi Āfrikā un jāšana uz to muguras (īpaši koka sedlos) sagādā dzīvniekam sāpes, tāpēc ja vien esat Taizemē, izvēlaties apmeklēt tikai tādas vietas, kur sastapšanās ar šo brīnumaino dzīvnieku mērķēta tā labsajūtas nodrošināšanai, ne mocīšanai savtīgos mērķos. Ieskatīšanās acīs laimīgam zilonim… Tas ir neaizmirstams mirklis!

Elephant Nature Park. Touch the elephants, feed, and wash them in a nature reserve – this dream has come true and I will say, without fear, that I experienced one of those days I will never forget. The Elephant Nature Park houses giants who have been set free from the bondage of tourism entertainment and forced labour. In the park, with every step, emotional stories that take your breath away in admiration for these graceful giants can be encountered. For example, since birth, a blind elephant girl Jokia was employed for the entertainment of tourists, only the owner could not accept that the elephant was often disorientated and, in a fury, gouged the animal’s eyes out altogether…. The elephant managed to be saved, and be delivered to the Reserve, where it was immediately adopted by another elephant girl who now does not take a step back and is Jokia’s eye sight – both can be observed moving around together, and a heart will warm glimpsing happiness in the reflection of the blind eyes. And there are many such stories. To understand them, the Elephant Nature Park offers visitors to participate in a one- or multi-day programme where, in small groups accompanied by an experienced guide, you can learn responsible handling of elephants. We spent a day with three elephants, of which the oldest is 60 years old, while the youngest – only 2. Firstly we fed them, became accustomed to the trunk touching our hands, and a friendship was established. Then, we went for a spectacular walk in the jungle and at the end of the day, the cherry-on-top followed – a shared swim in the river where the big giants snorkel while allowing their backs to be rubbed with the delight of a child, so everything obtains an even more incredible feeling. The Elephant Nature Park visit is a wonderful adventure that makes us think about responsible travel, and the opportunity to participate in this unique animal conservation programme because, as we know, the elephant population in Thailand, along with the forest, is shrinking despite various prevention measures. Asian elephants are smaller in size than their brothers in Africa, and riding on their back (especially in a wooden saddle) is painful for the animal, so if you are in Thailand, choose to visit only those places where the encounter with this wonderful animal is aimed at ensuring its well-being, not torturing for selfish goals. Looking into the eyes of a happy elephant … That is an unforgettable moment!

image image FullSizeRender 4

FOTO: KRISTAPS KĀRKLIŅŠ, ANDA KĀRKLIŅA, VISAS FOTOGRĀFIJAS UZŅEMTAS AR SONY A5100

Comments 0

  1. Post
   Author

   Paldies, Daini. Rakstu kamēr emocijas pavisam svaigas un Taizemes siltais gaiss lutināt lutina. Rezervāta apmeklējums bija ļoti emocionāls, jo katram zilonim tur ir savs stāsts, liekas tiešām neticami, ko spēj nodarīt cilvēks. Bet, paldies dievam, ir cita veida cilvēki arī uz pasaules – kas uzņemās šī parka izveidi, cīnas par šo skaisto un apbrīnojamo dzīvnieku tiesībām dzīvot otru dzīvi.

 1. Super! Mans Taizemes ceļojums nebija tik daudzu notikumu pilns 🙂 Vai plāno nirt? Iesaku 🙂 Es gan tik aktīvi niru netālu no salas Koh lipe, ka dabūju auss infekciju 😀

  1. Post
   Author
 2. Kāda sagadīšanās! Piesekoju šim blogam grāmatu recenziju dēļ. Kāds pārsteigums, ka esat Chiang Mai, kur dzīvoju kopā ar draugu šajā ziemas sezonā. Par savām gaitām rakstām http://malaizija.lv un https://www.facebook.com/malaizija.lv, ko uzsākām, kad, kā jau viegli noprast, sākām apgūt Āziju un dzīvojām Malaizijā. Ja vēl kādu laiku plānojat uzturēties Chiang Mai, būtu jauki satikties pie rīsu bļodas. 🙂

  1. Post
   Author

   Sawatdee! 😉 Mēs jau esam tālāk aizceļojuši – uz Prachuap Khiri Khan, tuvāk ūdeņiem. Tieši sekoju jūsu foršajam blogam, kad bijāt Maializijā, bet palaidu garām, ka pēc atgriešanās LV, atkal esat prom. Nu būs atkal interesanta lasāmviela! Lai jums viss forši un izdodas iecerētais.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *