Tiem, mazliet neprātīgajiem/ Here’s to the Crazy Ones

(For English version please scroll down the page)

Tikai tie, kas ir pietiekami neprātīgi, lai domātu, ka spēj izmainīt pasauli, ir tie, kas patiešām to izdara. Apple Think Different reklāma, 1997. gads

Ir cilveki, kas runā par pasaules mainīšanu un ir cilveki, kas to patiešām izdara. Ir cilvēki, kas ierosina revolūcijas un ir tādi, kas patiešām tās realizē. Ir tādi, kas domā, ka robežas attīstībai veido rakstāmgalds, ir tādi, kas uzkāpj uz tā un pierādā, ka tā nav. Ir čīkstētāji, garlaikotie, neapmiernātie. Un ir spītīgie, mērķtiecīgie un iedvesmotie. Tie, mazliet trakie.

Par kuriem runā, kurus dievina un ienīst. Par kuriem smejas, kurus ciena un kuri ir kā bērni – bez strikti novilktām robežām. Kurus nevar ielkt rāmjos, piesaistīt, apklusināt. Tie, kas patiešām izmaina pasauli.

Stīvs Džobss. Dīvainis, kurš visu mūžu atteicās domāt tradicionāli. Kurš nekad neapstājas pie labi, bet pie perfekti. Cilvēks, kurš pat būdams pieaudzis, neatsacījās būt brīvs (un spītīgs) kā bērns. Un kurš nekad nebaidījās sapņot.

Šis mazliet neprātīgais, kas gluži kā tehnoloģiju dievs, attīstija lietas, par kuru nepieciešamību daudzi pirms tam līdz galam pat nenojauta. Viņš nebija izgudrotājs. Taču viņš bija tas, kurš domāja, ka mēs varam emocionāli pieķerties lietām. Ka šīs lietas nav tikai tehniski verķi ar praktisku nozīmi, bet gan mūsu es sastāvdaļa. Tāpat kā apģerbs, laulības gredzens vai smaids. Ziņa, kam mēs piešķiram nozīmi un signalizējam ar tās palīdzību citiem. Sakot no iPod baltajām austiņām līdz pat iPhone lakoniskajai formai.

Rakstniekam Valteram Aizaksonam šis noteikti nebija viegls uzdevums. Uzrakstīt biogrāfiju par ģeniālu, taču tik sarežģīta rakstura cilvēku kā Stīvs Džobss. Lasot grāmatu, liekas teju brīnums, ka Džobss rakstniekam deva pilnīgu brīvību un pilnīgi netipiski sev, neiejaucās un nekontrolēja tās tapšanas procesu. Ak jā, tas, protams neattiecas uz vāka dizainu, jo ieraugot sākotnējo ieceri, Džobss uzreiz pateica, ka viņam tas nepatīk. Un radīja esošo.

Pat rūdītakajiem Apple produktu skeptiķiem šī grāmata ir jāizlasa. Jā, tā ir par Apple – uzņemumu, ko Džobss ar savu draugu Vozu radīja vecāku garāža un kas šobrīd ir vērtīgākā kompānija pasaulē. Tā ir par to, kā viņš līdz perfekcijai realizēja savu pirmo brīnumbērnu – Macintosh datoru. Par to, kā viņš bija spiests atkāpties no kompānijas vadības. Par viņa personīgajiem dēmoniem – tieksmi kontrolēt, skarbi atstādināt B kategorijas spēlētājus un izveidot savu realitāti, kurā nav vietas ierobežojumiem. Viņu ienīda daudz vairāk cilvēku, nekā dievināja. Viņš dzīvoja savam sapnim, ne tuvajiem cilvēkiem. Viņš pieļāva kļūdas, meloja, sagrozīja patiesību pēc sava prāta un smagi maksāja par to.

Taču svarīgākais – grāmata ir par cilvēku, kas ir izmainījis pasauli. Kurš spējis atrast iedvesmojāšākos vārdus, kas gluži kā veseris apdullina visracionālākos prātus (Pepsi mārketinga vadītājam Džonam Skallijam: “Tu vēlies visu mūžu tirgot cukurūdeni vai mainīt pasauli?”). Kurš spējis kā fēnikss atdzimt no pelniem, līdz neprātīgai robežai apgalvot, ka pat vissmalkākajai detaļai ir jābūt pilnveidotai līdz perfekcijai, radīt kulta lietas, kas sākot no prezentācijas līdz pat nonākšanai pircēja kabatā, spējušas radīt neiedomājamu interesi visā pasaulē. Kurš uzskatīja, ka izslēgšanas poga ir tas pats, kas netīcība pēcnāves dzīvei.

Par kuru visi zināja tik daudz, un, patiesībā, nezināja neko.

“Ja šī būtu mana pēdējā diena, vai es gribētu darīt to, ko daru?”. Viņam uz šo jautājumu atbilde bija pilnīgi skaidra.

Izdevējs: Zvaigzne ABC

Here’s to the Crazy Ones

“Only the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” Apple Think Different advertising slogan 1997.

There are people who talk about changing the world, and then there are those who really do it. There are people who spark revolutions, and those who really bring them to fruition. There are those who think that the desk defines the borders of one’s evolution, and then there are those who get on that table and prove different. There are whiners, bored, and frustrated ones. And there are also stubborn, determined, and inspired ones. These, a little bit crazy ones.

These ones are talked about, are glorified and vilified. They are laughed at, respected, and are like children without set borders. You can’t put them in squares, tie down, silence. They are those, who really change the world.

Steve Jobs. An eccentric, who refused to think traditionally throughout his life. He never stopped at good, only at perfect. Even as an adult, he never gave up being as free (and stubborn) as a child. And he never feared to dream.

This somewhat crazy man, every bit like a technological god, developed products which up until then the majority had not even suspected to be necessary. And yet, he was not an inventor. He was the one who thought that we can form an attachment to things. And then these things are no longer only technical gismos, but part of who we are. Just like clothes, a wedding ring, or a smile. Just like a message that we give importance, and then use it to signal others. This starts from the white headphones of an iPod and goes to the compactness of an iPhone.

It was definitely not an easy job for author Walter Isaacson to write a biography of a genius, and such a complicated one like Steve Jobs. While reading, it seems almost unbelievable that Jobs gave the author total freedom and, atypically for him, didn’t try to interfere or control the process. Oh yeah, this, of course, didn’t refer to the cover design, as after seeing the initial idea, Jobs instantly denied it. And created the one you now see.

Even the most ardent Apple sceptics have to read the book. Yes, it is about Apple – a corporation, which Jobs, together with his friend Woz, founded in his parents’ garage, and which is now the most valuable company in the world. It is about how he perfected his first prodigy, the Macintosh computer. About, how he was forced to step down as the head of the company. About his personal demons – a need to control, harshly getting rid of second-tier players, and forming a reality where there is no place for limits. He was hated by more people than he was loved by. He lived for his dreams, not for those close to him. He made mistakes, lied, distorted facts any way he wanted, and paid dearly for it.

But most importantly, the book is about a person who changed the world. Who has found the most inspiring words that, like a sledgehammer striking, stunned even the most rational minds (to Pepsi’s Corporate Executive of Marketing John Sculley he said: “Do you wish to keep selling sugar water for the rest of your life or change the world?”). He has been able to rise from the ashes like a phoenix, to make demands to the edge of madness that even the finest detail has to be developed to perfection, to create cult items, that starting from their launch to snuggly fitting in the buyers pocket, have been able to provoke unbelievable interest in the entire world. The book is about a person who thought that the off switch is the same as not believing in the afterlife.

It is about a person that everyone knew a great deal about, but in truth – didn’t know anything.

“If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?” He had a clear answer to this question.

Publisher: Simon & Schuster
In Latvia: Zvaigzne ABC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *